De notaris is een onafhankelijk openbaar ambtenaar die tijdens het volledige aankoop proces van een woning kopers en verkopers juridisch kan bijstaan vanaf het te koop aanbieden van een woning tot het opstellen van de compromis en uiteindelijk het opstellen of nalezen van de notariële akte.

De compromis

Hoe je op een correcte manier zelf een compromis kan opstellen en waarop je moet letten kan je lezen in  de specifieke blog hierover “De Compromis”. In deze blog adviseren we ook om langs te gaan bij jouw notaris om de compromis even na te lezen.

De compromis vormt immers de basis van de latere notariële akte. Een notaris kan mogelijks nog extra opzoekingswerken doen rond specifieke vereisten over het pand en denkt waarschijnlijk aan extra zaken waar je zelf niet hebt bij stilgestaan.

Het opstellen en reviewen van de compromis is meestal kosteloos omdat dit deel uitmaakt van de totale service van de notaris bij de verkoop van een woning.

De notariële akte

Na het tekenen van de compromis en betalen van het voorschot, kan het tussen de 4 weken en maximaal 4 maanden duren tot je de effectieve notariële akte kan gaan tekenen bij de notaris. Gedurende deze periode verricht de notaris en zijn team de nodige administratieve taken:

 • Nagaan of het onroerend door de rechtmatige persoon wordt verkocht en/of de verkoper de enige verkoper is.
 • Nagaan of er nog schuldeisers zijn met betrekking tot de woning
  • Hypotheek
  • Belastingen; BTW, directe belastingen, gewest-, gemeente- en provinciebelastingen
  • Achterstallige sociale bijdragen

De notaris moet melding maken van de verkoop aan diverse instanties om na te gaan of de persoon in kwestie nog achterstallige betalingen heeft.

 • Nagaan of er erfdienstbaarheden van toepassing zijn
  • Erfpacht

Is het recht van een derde om een onroerend goed te gebruiken dat niet van hem is. Erfpacht loopt over een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar.

 • Erfdienstbaarheid

Is het recht van een derde tot gebruik van een stuk grond dat een andere eigenaar toebehoort als toegang tot zijn eigendom.

 • Opstal

Is het recht van een derde om een gebouwen of beplantingen te hebben op de grond van iemand anders.

 • Gemeentelijke beperkingen
 • Bijzondere bepalingen
 • Nagaan of alle stedenbouwkundig vergunningen in orde zijn.

Indien tijdens dit vooronderzoek op de notariële akte zou blijken dat er “problemen” zijn, zal de notaris de verkoper aanmanen om alles in orde te brengen voor het verlijden van de akte.

Op de dag dat de notariële akte wordt getekend, verlijden van de akte zal de notaris het volledige dossier voorlezen aan beide partijen zodanig dat de inhoud gekend is en door iedereen wordt verstaan.  Na de lezing volgt de ondertekening van de akte, overhandiging van de sleutels en de uiteindelijke betalingen:

 • Aankoopsom
 • Notariële kosten;

Na het verlijden van de akte zal de notaris deze zo snel mogelijk laten registreren en zorgt voor een overschrijving van de akte op het hypotheekkantoor. Deze overschrijving zorgt ervoor dat de woning officieel overgedragen is en derden geen beslag meer kunnen leggen op de verkochte woning.

Nadien zal de notaris, binnen de 15dagen na tekenen akte, de registratierechten overmaken aan het registratiekantoor.