Vanaf 1 september 2018 treedt het Vlaamse Huurdecreet in werking. Het decreet is nog niet officieel goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar we kunnen je wel al een aantal veranderingen meegeven die in het nieuwe decreet (mogelijks) zullen worden opgenomen. Laat ons weten wat jij ervan vindt.

Welke veranderingen voorziet het nieuw Vlaams Huurdecreet?

Vast staat dat het Vlaamse Huurdecreet zal gaan over de verhuringen van woningen met bestemming hoofdverblijf, en de verhuur van studentenkamers en –woningen. Sinds de Zesde Staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor alle specifieke regels betreffende de huur van voor woningen bestemde goederen of delen ervan. Welke concrete veranderingen dat geeft, vind je hieronder opgesomd.

Beperking van de gegevens die de verhuurder nog mag opvragen

Geen ‘Sherlock Holmes-vragenrondje’ meer tijdens je kennismaking met je verhuurder. Je huisbaas mag je nog enkel vragen stellen die ertoe dienen zeker te zijn dat je als toekomstige huurder voldoende verdient om de huur te kunnen betalen. Alle andere vragen zijn uit den boze.

Uitbreiding van de opzegmogelijkheden

Dat de huurmarkt nood heeft aan betere huurwoningen is wel duidelijk. Je kent ongetwijfeld iemand in je omgeving die al eens een ‘slechte’ huisbaas heeft gehad. Of omgekeerd; jij die een woning verhuurt en in erbarmelijke staat terugvindt. Gebrekkige verwarming, kapotte doucheknop, betwistingen van aangerichte schade… het is schering en inslag.

Daarom besluit het decreet dat de opzegging door de verhuurder voor renovatie wordt versoepeld.

Verder zal ook een wettelijke opzegmogelijkheid ingevoerd worden voor korte duurcontracten. De huurder zal de huurcontracten voor een vaste duur van maximaal drie jaar voortijdig kunnen opzeggen mits betaling van een wettelijke opzegvergoeding van respectievelijk 1,5 maand, 1 maand of 0,5 maand naargelang de huurder opzegt in het eerste, tweede of derde jaar.

Verplichte brandverzekering voor de huurder

Beslist is dat de huurder beter moet bescherm worden. De brandverzekering is verplicht.

Huurwaarborg opnieuw drie maanden huur

Er is al heel wat controverse ontstaan rond deze maatregel. Ondertussen zijn er een aantal verduidelijkingen.

Als tegemoetkoming voor de huurder die opnieuw drie maand huur als waarborg moet betalen – niet altijd evident, lijkt ons – zou men kunnen voorzien in een anonieme, renteloze huurwaarborglening vanuit de overheid. Die lening zou tot 90% van de waarborgsom omvatten.

Regeling voor het geval van overlijden huurder

De regering wil met deze regeling de onbeheerde nalatenschappen aanpakken. In principe neemt de huurovereenkomst geen einde door de dood van de huurder. Voortaan zal men de huur gemakkelijker kunnen ontbinden in geval de erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen of onbekend zijn gebleven.

Woonkwaliteitsnormen

Er wordt streng toezicht gehouden op de kwaliteit van huurwoningen. Worden er gebreken vastgesteld en voldoet de woning niet aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen, kan de huurovereenkomst nietig worden verklaard.

Kleine bedenking; stel dat de woning tijdens de huurovereenkomst plots niet meer voldoet, wordt dit voor de vrederechter beslecht. Wat eigenlijk deze regeling makkelijk te omzeilen maakt. Je kan maar voorhebben dat er tijdens een initiële controle wel dingen in orde worden gemaakt, maar achteraf blijkt dit niet geheel het geval te zijn.

Regeling medehuurders

Blijkbaar – dit is nog niet helemaal opgenomen in het decreet – zou tevens een algehele regeling worden voorzien voor medehuurders. Dat zou alle vormen van samenwonen regelen zoals gehuwden en wettelijk samenwonenden, maar ook feitelijke partners en ‘samenhuizers’.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, horen we het graag. Stuur een mailtje naar info@co-libry.be of laat ons iets weten via sociale media.

Groetjes

Michaël