Algemene voorwaarden

De website www.co-libry.be is een initiatief van:

Guide2Property NV

Schare 33, 9961 Boekhoute
België

Ondernemingsnummer: BE0659761534

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons of onze diensten, kan je ons steeds contacteren via:

Telefoon: 0478/42.15.80

Email: info@co-libry.be

Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Vermeld steeds alle nuttige informatie en contactdetails zodat we to the point kunnen antwoorden.

Toepassingsgebied

In deze Algemene Voorwaarden zal Guide2Property BVBA verder vermeld worden als ‘Guide2Property’, ‘Wij’ en ‘Ons’.

Algemeen

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van gegeven algemene voorwaarden en aanvaardt hierdoor gebonden te zijn in een contractuele relatie met Guide2Property. De Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle diensten aangeboden door Guide2Property en op elk gebruik dat de Gebruiker van Guide2Property maakt. De voorwaarden van de Gebruiker en/of de voorwaarden van een derde zijn niet van toepassing.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Guide2Property heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website beschikbaar gesteld worden. De Gebruiker kan de wijzigingen binnen de dertig dagen na inwerkingtreding betwisten. Bij een betwisting binnen de dertig dagen, blijft de oorspronkelijke versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen de Gebruiker en Guide2Property. Guide2Property beschikt in dat geval over het recht om binnen de dertig dagen na ontvangst van het verzet, de samenwerking met de Gebruiker onmiddellijk stopt te zetten. De reeds geleverde diensten kunnen in dat geval aan de Gebruiker gefactureerd worden. Guide2Property is geen schadevergoeding verschuldigd aan de Gebruiker. Wanneer de termijn van dertig dagen is verlopen zonder dat er verzet werd aangetekend, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Guide2Property en de Gebruiker komt tot stand wanneer de Gebruiker de offerte, opgemaakt door Guide2Property, heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan gebeuren door de offerte te ondertekenen of via een bevestiging van aanvaarding per mail. Het aanbod en de voorwaarden die in de offerte zijn bepaald, zijn slechts geldig voor de termijn die vermeld is in de offerte. Het aanbod moet binnen deze termijn aanvaard worden of, bij gebreke daarvan, in elk geval binnen de zestig dagen nadat Guide2Property de offerte aan de Gebruiker heeft bezorgd.

Een voorstel van wijziging van de offerte door de Gebruiker zal leiden tot een verwerping van de oorspronkelijke offerte. De wijziging zal aanzien worden als een nieuw aanbod, uitgebracht door de Gebruiker. Indien Guide2Property het aanbod aanvaardt, zal een contractueel bindende overeenkomst tot stand komen.

Indien voor de levering van bepaalde diensten geen offerte wordt aangeboden door Guide2Property, zal de overeenkomst tot stand komen op het ogenblik dat Guide2Property de werkzaamheden aanvat op verzoek van de Gebruiker. Dit geldt ook wanneer de Gebruiker gebruik maakt van de functionaliteiten van de website.

Uitvoering van de overeenkomst

Elke verbintenis aangegaan door Guide2Property ten aanzien van de Gebruiker betreft een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Guide2Property verbindt zich er enkel toe schattingen te maken omtrent financiële eigenschappen van de Gebruiker. Zo gaat Guide2Property bijvoorbeeld inschatten welke leencapaciteit de Gebruiker heeft en welke renovatiekosten en reistijden in rekening moeten worden gebracht (dit is een niet-exhaustieve lijst van voorbeelden). Guide2Property kan dan ook niet verbonden zijn door de ramingen die ze maakt, noch kan ze aansprakelijk gesteld worden voor het verstrekken van foutieve informatie.

 

 

Duur en beëindiging van de overeenkomst

Elke overeenkomst, gesloten tussen de Gebruiker en Guide2Property, heeft een initiële duurtijd van één jaar, tenzij anders overeengekomen. Bij verstrijken van de bepaalde duur wordt de overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd voor de respectievelijke duur, tenzij anders overeengekomen. De partijen kunnen de overeenkomst bij het verstrijken van iedere bepaalde duur opzeggen. De partij die zich hierop wil beroepen moet dit ten laatste 3 maanden voorafgaand aan het verstrijken van de duur ter kennis brengen van de andere partij(en) door middel van een aangetekend schrijven.

In geval van faillissement wordt de overeenkomst tussen Guide2Property en de Gebruiker van rechtswege beëindigd.

Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

Wanneer de betalingsverbintenis niet wordt uitgevoerd, zullen de gevolgen bepaald onder de titel ‘Betalingsvoorwaarden’ uitwerking vinden.

Aansprakelijkheidsbeperking

Algemeen

Guide2Property is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware, opzettelijke of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen.

Guide2Property zal ten aanzien van de Gebruiker enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke en bewezen schade die voortvloeit uit haar verplichtingen, met uitsluiting van impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

Guide2Property is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

Guide2Property sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van haar eigen informatie. Guide2Property is niet aansprakelijk voor de niet-naleving door de Gebruiker van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de Gebruiker en Guide2Property. Deze vrijwaring van Guide2Property blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Indien Guide2Property door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Guide2Property niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Guide2Property is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Als overmacht worden onder meer sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, problemen met de server, aanzien. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

De aansprakelijkheid van Guide2Property is beperkt tot het bedrag gelijk aan de waarde van de facturen van de laatste drie maanden, exclusief BTW. Deze beperking geldt per schadegeval of per serie van schadegevallen die uit dezelfde oorzaak voortvloeien, maar zal in elk geval niet hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering gesloten door Guide2Property.

Ontwikkeling, beheer en onderhoud van websites

De Gebruiker erkent dat Guide2Property een beroep dient te doen op een externe provider van hostingdiensten voor het hosten van haar website. Guide2Property is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke onbeschikbaarheid van de hosting of enige andere fout of nalatigheid van deze externe provider waardoor de website onbeschikbaar of niet functioneel zou zijn of waardoor de Gebruiker enige schade zou leiden.

Guide2Property draagt elk vrijwaringsrecht dat zij ten aanzien van deze externe provider zou hebben over aan de Gebruiker. Desgevallend kan de Gebruiker de externe provider rechtstreeks aanspreken. Op verzoek van de Gebruiker deelt Guide2Property de voorwaarden mee die toepasselijk zijn op de de diensten geleverd door de externe provider.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten komen uitsluitend toe aan Guide2Property en haar medewerkers. Dit betekent dat alle rechten met betrekking tot de naam, merken, tekeningen, modellen, auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten beschermd worden. Alle ontwerpen, design, teksten, lay-out, software, broncodes, programma’s, documentatie en iedere andere zaak die door Guide2Property wordt ontwikkeld en/of gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de Gebruiker, of daaruit voortkomt, komen uitsluitend toe aan Guide2Property.

De Gebruiker mag de intellectuele eigendomsrechten die hierboven beschreven worden niet gebruiken en/of aanpassen, tenzij dit het louter persoonlijke gebruik van het goed zelf betreft. De Gebruiker zal zich dan ook onthouden van het geheel of gedeeltelijk publiek maken of aan een derde ter beschikking te stellen of op enige wijze reproduceren of commercialiseren van zaken die beschermd worden door een intellectueel eigendomsrecht, tenzij de Gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van Guide2Property.

Indien de intellectuele eigendomsrechten van Guide2Property rechtstreeks of onrechtstreeks door toedoen van de Gebruiker geschonden worden, zal de eventuele schade gedragen worden door de Gebruiker.

Verwerking van persoonsgegevens

Algemeen

In het kader van de diensten die Guide2Property levert aan de Gebruiker, zal de Gebruiker mogelijk persoonsgegevens ter beschikking stellen van Guide2Property. Deze gegevens worden beschermd door de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“de Privacywet”). Er moet sprake zijn van een geldige rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals de toestemming van de betrokkene of de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. De Gebruiker die de persoonsgegevens toevoegt is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de rechtsgrond net als de naleving van de verdere verplichtingen uit de Privacywet.

Guide2Property verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de persoonsgegevens die haar door de Gebruiker ter beschikking zouden worden gesteld om haar diensten te leveren, strikt vertrouwelijk te houden en er de grootste zorg voor te dragen dat deze veilig worden bewaard. Guide2Property zal ook op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens, tenzij met toestemming van de Gebruiker.

Marketing en media

Naast hetgeen in het Algemeen Deel reeds werd bepaald over het vertrouwelijk houden van persoonsgegevens, verbindt Guide2Property er zich toe om de vertrouwelijke informatie die zij van de Gebruiker zou ontvangen met betrekking tot diens essentiële bedrijfsprocessen en strategieën, strikt vertrouwelijk te houden. De Gebruiker verbindt zich ertoe om Guide2Property duidelijk in te lichten wanneer de informatie die zij meedeelt aan Guide2Property dergelijke vertrouwelijke informatie is die met een bijzondere zorg dient te worden behandeld.

Kennisgevingen

Elke kennisgeving of mededeling zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden, kan geldig gebeuren op schriftelijke wijze (bv. per gewone post, aangetekend, per fax, per drager), dan wel op elektronische wijze via e-mail. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van Guide2Property kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan info@co-libry.be. Kennisgevingen aan elk ander e-mailadres (zoals van een medewerker van Guide2Property), zijn pas geldig voor zover de ontvanger uitdrukkelijk de ontvangst ervan heeft bevestigd. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van de Gebruiker kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan het e-mailadres dat de Gebruiker hiervoor aan Guide2Property heeft opgegeven, dan wel via het e-mailadres dat Guide2Property gewoonlijk gebruikt voor haar contacten met de Gebruiker.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om elke wijziging van naam, juridische vorm, postadres, elektronisch adres e.d. steeds onmiddellijk aan Guide2Property mee te delen. Tot zolang dergelijke kennisgeving niet is gebeurd, kan Guide2Property op geldige wijze kennisgevingen doen aan de haar voorheen bekende gegevens van de Gebruiker.

Divers

Het is de Gebruiker niet toegestaan om haar contractuele verbintenissen ten aanzien van Guide2Property, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande toestemming van Guide2Property.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

Indien Guide2Property zich niet onmiddellijk zou beroepen op één van de mogelijke remedies die onderhavige Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving haar zouden bieden, dan houdt dit geen afstand in van dergelijke mogelijkheid.

De contractuele relatie tussen Guide2Property en de Gebruiker wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Uitsluitend de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van Guide2Property is gevestigd, zijn bevoegd om uitspraak te doen over enig geschil met betrekking tot de contractuele relatie tussen Guide2Property en de Gebruiker.

© 2016 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookie statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.