Gebruiksvoorwaarden

De website www.co-libry.be is een initiatief van:

Guide2Property NV

Antoinette-Vandeputtepad 25 bus 102
9000 Gent

Ondernemingsnummer: BE0659761534

 

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons of onze diensten, kan je ons steeds contacteren via:

Telefoon: 0478/42.15.80

Email: info@co-libry.be

Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Vermeld steeds alle nuttige informatie en contactdetails zodat we to the point kunnen antwoorden.

 

 

Introductie

Het gebruik van ons Platform gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in onze Gebruikersvoorwaarden (Hierna ook “Voorwaarden” genoemd). Onder Platform moet worden verstaan: het geheel aan websites en applicaties door Guide2Property ontwikkeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.co-libry.be. Zodra we verwijzen naar onze Voorwaarden impliceert dit eveneens een verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden, Privacy en Cookie Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld staan.

Deze Voorwaarden gelden zowel voor ons, Guide2Property, als voor jou als Gebruiker. Je bent reeds een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “U” genoemd) zodra je ons Platform bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht een registratie. Zodra je gebruik maakt van ons Platform erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, ongeacht de gebruiksvorm, inclusief abonnementen en de mobiele applicaties.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

De licentiegever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst aan te passen, met name naargelang van de wijzigingen in de toepasselijke regelgeving zonder dat de licentienemer een schadeloosstelling kan eisen.

Indien je gebruik maakt van ons Platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit ben je ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Guide2Property en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

 

 

Het gebruiksrecht, registratie en beperkingen

 

Gebruiksrecht

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het Guide2Property Platform, inclusief de databank en de inhoud (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht kan verschillen naargelang een eventuele registratie en de hoedanigheid van Gebruiker. Dit recht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om het Platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Guide2Property, per post of per e-mail aan info@co-libry.be.

Afhankelijk van de toegankelijke functionaliteiten beschikt de Gebruiker over een recht om inhoud aan het Platform toe te voegen. Door inhoud op het Platform te plaatsen verschaft de Gebruiker aan Guide2Property een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van ons Platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “artikel 7 Intellectuele Eigendom”.

 

Registratie

De toegang tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op ons Platform is beperkt tot geregistreerde Gebruikers. Het staat Guide2Property volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en te allen tijde aan te passen.

Iedere registratie vereist de Gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of te verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Eens de persoonsgegevens werden verschaft, kunnen deze worden doorgegeven aan derden. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij Guide2Property zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

Guide2Property houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie titel ‘Intellectuele eigendom’ voor meer informatie omtrent onze mogelijke handelingen.

 

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en de algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:

  • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hier onder moet men spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software verstaan, maar het blijft uiteraard niet beperkt tot deze opgesomde.
  • Het is niet toegestaan het Platform en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
  • Het is niet toegestaan om andere Gebruikers te stalken en/of te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
  • Het is niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.
  • Het is niet toegestaan om tijdens de registratie gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

Indien Gebruikers inhoud kunnen toevoegen aan het Platform kunnen wij absoluut niet tolereren dat deze inhoud volgende kenmerken bevat:

  • Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen. Inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, kinderpornografisch, aanstootgevend, racistisch en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is, wordt als ongepast beschouwd. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden.
  • De verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van het Platform kan toebrengen. Hieronder valt een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots.
  • Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of derden schendt.
  • Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten.

Remedies

Guide2Property behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met de gebruikersvoorwaarden en hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Guide2Property behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Hierbij zal geen onderscheid gemaakt worden tussen gewone Gebruikers en geregistreerde Gebruikers.

Guide2Property beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan Guide2Property de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. De verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud impliceren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De Gebruiker heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.

Indien de Gebruiker van oordeel is dat Guide2Property deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen, zal Guide2Property deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen.

 

 

Onze verplichtingen

 

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

U kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Ons Platform en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

 

Inhoud op het Platform

De inhoud op ons Platform wordt zowel door Guide2Property als door onze Gebruikers en geautoriseerde derde partijen toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Ons Platform valt bijgevolg te kwalificeren als User Generated Content (UGC). Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die op het Platform verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig te kwalificeren valt. Toch kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en kwantiteit van informatie op ons Platform en zijn wij bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op het Platform. Het betreft een middelenverbintenis van Guide2Property waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden. Guide2Property is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren. Een moderator voert een puntsgewijze controle van de website uit. Dit garandeert echter niet dat de website te allen tijde volledig gecontroleerd wordt.

Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

De Gebruiker en geautoriseerde derde partij die inhoud op het Platform plaatst is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere Gebruikers van het Platform (Engels of Nederlands,…) en dat deze inhoud op geen wijze misleidend is.

Ons Platform bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van het Platform gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.

Guide2Property is gespecialiseerd in informatieverzameling en het verschaffen van deze informatie aan de juiste personen. Guide2Property heeft bijgevolg het recht om bepaalde informatie enkel zichtbaar te maken voor die Gebruikers of derde partijen die hierbij belang hebben. Dit recht kan volledig naar eigen inzicht door Guide2Property worden ingevuld.

 

Aansprakelijkheid

Algemeen

Guide2Property is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware, opzettelijke of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen.

Guide2Property zal ten aanzien van de Gebruiker enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke en bewezen schade die voortvloeit uit haar verplichtingen, met uitsluiting van impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

Guide2Property is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

Guide2Property sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van haar eigen informatie. Guide2Property is niet aansprakelijk voor de niet-naleving door de Gebruiker van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de Gebruiker en Guide2Property. Deze vrijwaring van Guide2Property blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Indien Guide2Property door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Guide2Property niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Guide2Property is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Als overmacht worden onder meer sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, problemen met de server aanzien. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

De aansprakelijkheid van Guide2Property is beperkt tot het bedrag gelijk aan de waarde van de facturen van de laatste drie maanden, exclusief BTW. Deze beperking geldt per schadegeval of per serie van schadegevallen die uit dezelfde oorzaak voortvloeien, maar zal in elk geval niet hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering gesloten door Guide2Property.

Elke actie overwogen door de licentienemer jegens de licentiegever verjaart na twee jaar, met ingang van de datum waarop de gegevens ter beschikking worden gesteld, die aan de basis liggen van de actie.

Ontwikkeling, beheer en onderhoud van websites

De Gebruiker erkent dat Guide2Property een beroep dient te doen op een externe provider van hostingdiensten voor het hosten van haar website. Guide2Property is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke onbeschikbaarheid van de hosting of enige andere fout of nalatigheid van deze externe provider waardoor de website onbeschikbaar of niet functioneel zou zijn of waardoor de Gebruiker enige schade zou leiden.

Guide2Property draagt elk vrijwaringsrecht dat zij ten aanzien van deze externe provider zou hebben over aan de Gebruiker. Desgevallend kan de Gebruiker de externe provider rechtstreeks aanspreken. Op verzoek van de Gebruiker deelt Guide2Property de voorwaarden mee die toepasselijk zijn op de diensten geleverd door de externe provider.

 

 

Links naar andere websites

De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men ons Platform en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar ons Platform te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

 

 

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten komen uitsluitend toe aan Guide2Property en haar medewerkers. Dit betekent dat alle rechten met betrekking tot de naam, merken, tekeningen, modellen, auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten beschermd worden. Alle ontwerpen, design, teksten, lay-out, software, broncodes, programma’s, documentatie en iedere andere zaak die door Guide2Property wordt ontwikkeld en/of gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de Gebruiker, of daaruit voortkomt, komen uitsluitend toe aan Guide2Property.

De Gebruiker mag de intellectuele eigendomsrechten die hierboven beschreven worden niet gebruiken en/of aanpassen, tenzij dit het louter persoonlijke gebruik van het goed zelf betreft. De Gebruiker zal zich dan ook onthouden van het geheel of gedeeltelijk publiek maken of aan een derde ter beschikking te stellen of op enige wijze reproduceren of commercialiseren van zaken die beschermd worden door een intellectueel eigendomsrecht, tenzij de Gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van Guide2Property.

Indien de intellectuele eigendomsrechten van Guide2Property rechtstreeks of onrechtstreeks door toedoen van de Gebruiker geschonden worden, zal de eventuele schade gedragen worden door de Gebruiker.

 

 

Intellectuele eigendom

 

Algemeen

In het kader van de diensten die Guide2Property levert aan de Gebruiker, zal de Gebruiker mogelijk persoonsgegevens ter beschikking stellen van Guide2Property. Deze gegevens worden beschermd door de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“de Privacywet”). Er moet sprake zijn van een geldige rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals de toestemming van de betrokkene of de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. De Gebruiker die de persoonsgegevens toevoegt is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de rechtsgrond net als de naleving van de verdere verplichtingen uit de Privacywet.

Guide2Property verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de persoonsgegevens die haar door de Gebruiker ter beschikking zouden worden gesteld om haar diensten te leveren, strikt vertrouwelijk te houden en er de grootste zorg voor te dragen dat deze veilig worden bewaard. Guide2Property zal ook op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens, tenzij met toestemming van de Gebruiker.

 

Marketing en media

Naast hetgeen in het Algemeen Deel reeds werd bepaald over het vertrouwelijk houden van persoonsgegevens, verbindt Guide2Property er zich toe om de vertrouwelijke informatie die zij van de Gebruiker zou ontvangen met betrekking tot diens essentiële bedrijfsprocessen en strategieën, strikt vertrouwelijk te houden. De Gebruiker verbindt zich ertoe om Guide2Property duidelijk in te lichten wanneer de informatie die zij meedeelt aan Guide2Property dergelijke vertrouwelijke informatie is die met een bijzondere zorg dient te worden behandeld.

 

 

Kennisgevingen

Elke kennisgeving of mededeling zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden, kan geldig gebeuren op schriftelijke wijze (bv. per gewone post, aangetekend, per fax, per drager), dan wel op elektronische wijze via e-mail. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van Guide2Property kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan info@co-libry.be. Kennisgevingen aan elk ander e-mailadres (zoals van een medewerker van Guide2Property), zijn pas geldig voor zover de ontvanger uitdrukkelijk de ontvangst ervan heeft bevestigd. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van de Gebruiker kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan het e-mailadres dat de Gebruiker hiervoor aan Guide2Property heeft opgegeven, dan wel via het e-mailadres dat Guide2Property gewoonlijk gebruikt voor haar contacten met de Gebruiker.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om elke wijziging van naam, juridische vorm, postadres, elektronisch adres e.d. steeds onmiddellijk aan Guide2Property mee te delen. Tot zolang dergelijke kennisgeving niet is gebeurd, kan Guide2Property op geldige wijze kennisgevingen doen aan de haar voorheen bekende gegevens van de Gebruiker.

 

 

Divers

Het is de Gebruiker niet toegestaan om haar contractuele verbintenissen ten aanzien van Guide2Property, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande toestemming van Guide2Property.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

Indien Guide2Property zich niet onmiddellijk zou beroepen op één van de mogelijke remedies die onderhavige Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving haar zouden bieden, dan houdt dit geen afstand in van dergelijke mogelijkheid.

De contractuele relatie tussen Guide2Property en de Gebruiker wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Uitsluitend de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van Guide2Property is gevestigd, zijn bevoegd om uitspraak te doen over enig geschil met betrekking tot de contractuele relatie tussen Guide2Property en de Gebruiker.

 

 

Uw opmerkingen zijn onze zorg!

Het mag duidelijk zijn, ons Platform is er één voor en door Gebruikers opgesteld. Wij leggen de lat graag hoog voor onszelf en stellen daarom iedere hulp ter verbetering van ons Platform zeker op prijs en vragen je zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen. Dit kan op info@co-libry.be.